Kunty - A fully responsive WordPress theme, suited for a corporate, consultant and business website.


Get In Touch

Location

Labony Super Marker, Sapahar, BD


Watyansangwararamhospital

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

    เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน  252พระบาทสมเด็จ   พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยะราชนารี สู่วัดญาณสังวราราม เป็นการส่วนพระองค์ ในโอกาสนั้นได้เสด็จ พระราชดำเนินขึ้นยังเขาชีโอน อันเป็นเขตของพระภิกษุสามเณร ผู้มุ่งปฏิบัติธรรม ได้ทอดพระเนตรบริเวณวัด ตลอดทั้งบริเวณพื้นที่เขตติดต่อวัดญาณสังวราราม ทรงพบว่าพื้นที่ดังกล่าว มีความทุรกันดาร แห้งแล้ง ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ยากจน และเจ็บไข้ได้ป่วย จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาพื้นที่เขตติดต่อกับวัดญาณ เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนให้มีสถานบริการป้องกันโรค รวมทั้งการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนในบริเวณนั้น  โดยทรงมีพระราชดำริ  ที่พระราชทานแด่หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ ตอนหนี่งว่า “โครงการวัดญาณนี้ ควรมีโรงพยาบาล และโรงเรียน”

   จากพระราชดำรินั้น คุณหญิงนิธิวดี  อ้นตระการ จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินติดต่อกับวัดญาณสังวราราม  จำนวน  30  ไร่ เพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาล จนเมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2526 จึงได้เริ่มงานการก่อสร้างโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง ต่อมาเมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2526 เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ  พระวะ-ชิ-ระ-เกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา สู่วัดญาณสังวราราม เพื่อทรงถวายผ้าพระกฐิน เป็นการส่วนพระองค์ ครั้นถึงเวลาสิบห้านาฬิกา ห้าสิบเก้านาที จึงได้ทรงวางศิลาฤกษ์ สร้างโรงพยาบาล

 

การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2527 ในการนี้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงมีพระมหกรุณา       ธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม..พระราชทานชื่ออันเป็นมงคลนามแก่โรงพยาบาลแห่งนี้ว่า “โรงพยาบาล       วัดญาณสังวราราม”

ครั้นเมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2527 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินสู่วัดญาณสังวราราม เพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาพระฤกษ์ พระมหามณฑปพุทธบาท   ภปร.สก เมื่อเสร็จแล้ว จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม ในการนี้ได้ทรงลงพระปรมาภิไทย และพระนามาภิไทย ในแผ่นศิลา และทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ หน้าอาคาร

 

     เมื่อปีพุทธศักราช 2532 โรงพยาบาลวัดญาณสัง-วราราม จึงได้ยกฐานะจากโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง เป็นโรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  30  เตียง โดยคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา   สิริวัฒนภักดี   ได้บริจาคทุนทรัพย์ก่อสร้างอาคารสิริวัฒนภักดี สำหรับผู้ป่วยใน และสงฆ์อาพาธ โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง      วะ-ชิ-ระ-ญาณสังวร ทรงวางศิลาฤกษ์ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ทรงเปิดอาคารสิริวัฒนภักดี ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2533

Mission

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลคุณภาพดี  วิถีใหม่  ชุมชนมั่นใจ

 

พันธกิจ (Mision)

 1. จัดระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมด้านการรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมป้องกัน แบบองค์รวม
 2. พัฒนาการจัดการด้านสุขภาพเชิงรุกและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (Smart Hospital) องค์กรธรรมาภิบาล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

 1. ยกระดับคุณภาพระบบบริการสุขภาพดี วิถีใหม่ (service exellence)
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เชื่อมต่อความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย Governance exellence
 3. พัฒนาการตลาดและระบบบริการสุขภาพเชิงรุกตามกลุ่มวัย PP&P
 4. ปฎิรูประบบบริหารจัดการมุ่งสู่ Smart Hospital Governance exellence

 

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. ลดป่วย ลดตาย ด้วยโรคที่สำคัญของพื้นที่( Stroke STIMI Sepsis Trauma NCD IMC)
 2. ลดตาย ด้วยโรคที่สำคัญของพื้นที่( Stroke STIMI Sepsis Trauma NCD IMC)
 3. สร้างระบบงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และความเข้มแข็งของเครือข่าย
 4. เพิ่มรายรับ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน
 5. พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มวัย
 6. 6. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย (โครงสร้างการบริหารองค์กร , ทีมขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง ,

ระบบการสนับสนุนการปฎิบัติงาน , ค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร , ปฎิรูประบบการเงินการคลัง) 

 

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

W

Work smart

เก่งงาน

.

A

Attitude

ทัศนคติดี

T

Teamwork

Y

You are family

คุณคือ

A

Acceptable

เป็นที่ยอมรับ

N

Network

เครือข่าย